Ochrana osobných údajov

Rešpektujem Vaše súkromie

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov webového sídla www.davidzold.sk, prevádzkované obchodnou spoločnosťou TEAM ZOLD s.r.o. so sídlom: Rúbanisko III 2901/22 984 03 Lučenec, IČO: 53143949. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 39143/S (ďalej len ,,TEAM ZOLD“ alebo „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

Spoločnosť prijala túto politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte len „Politika“ v príslušnom gramatickom tvare) na stanovenie a udržanie primeraného stupňa ochrany osobných údajov. Táto Politika sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť získava od svojich zamestnancov, dodávateľov, prípadne klientov a zákazníkov.

Spoločnosť rešpektuje právo každej fyzickej osoby na jej súkromie a preto používa všetky nutné opatrenia a robí maximum pre to, aby zabezpečila bezpečnosť všetkých informácií a osobných údajov, ktoré Spoločnosť získa. Spoločnosť sa vždy usiluje, aby jej konanie bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej v texte len „Nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

Táto Politika stanovuje postupy spracúvania osobných údajov, ktoré Spoločnosť vykonáva. Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu osobných údajov Spoločnosť poskytuje vždy pri konkrétnom zbere osobných údajov, pokiaľ to Nariadenie alebo Zákon vyžaduje. V prípade, že sa konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácii v tomto dokumente, tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti majú prednosť pred touto Politikou ochrany osobných údajov.

 

I. Základné ustanovenia

 1. Kontaktnými údajmi Spoločnosti, na ktorých môžete Spoločnosť kontaktovať sú:
 • adresa: Rúbanisko III 2901/22 984 03, Lučenec, Slovensko
 • e-mail: coach@davidzold.sk
 • tel. kontakt: +421 944 389 238
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, rodné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Spoločnosť nevymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Spoločnosť môže zbierať Vaše osobné údaje z rôznych zdrojov, vrátane:
 • osobných údajov, ktoré boli Spoločnosti poskytnuté priamo od Vás;
 • osobných údajov, ktoré Spoločnosť získala online z elektronických interakcií, vrátane webových stránok, mobilných aplikácii, textových správ alebo na sociálnych sieťach tretích strán.
 1. Spoločnosť zbiera za určitým cieľom najmä tieto kategórie osobných údajov:
 • osobné adresné údaje vrátane informácii umožňujúcich Spoločnosti Vás osobne kontaktovať, t.j. meno a priezvisko, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • demografické osobné údaje vrátane dátumu narodenia, veku, pohlavia, lokality (napr. PSČ, mesto, štát kde dotknutá osoba žije);
 • platobné informácie, t.j. informácie o čísle Vášho bankového účtu.

 

III. Účely pre ktoré Spoločnosť spracúva osobné údaje

 1. Spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splneniu účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť spracúva osobné údaje napríklad na nasledujúce účely:
 • spolupráce Spoločnosti s Vami na základe osobitnej zmluvy;
 • zasielanie marketingových ponúk a noviniek;
 • spracovanie a vyhodnotenie súťaže a zverejnenie súťažných príspevkov;
 • poskytovanie informácií, prijatie, zaevidovanie a vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie.
 1. Zo strany Spoločnosti zároveň nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 28 Zákona.

 

IV. Komu Spoločnosť poskytuje osobné údaje

 1. Spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje so žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť pre účely marketingu, pokiaľ by Vás Spoločnosť o tomto dopredu neinformovala a k tomuto ste Spoločnosti neposkytli výslovný súhlas. Spoločnosť môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami len vo výslovne dohodnutých prípadoch.
 2. Spoločnosť môže využívať pri spracúvaní Vašich osobných údajov svojich sprostredkovateľov, t.j. tretiu stranu, ako sú obchodné spoločnosti alebo živnostníci, ktorí so Spoločnosťou dlhodobo spolupracujú a v jej mene na základe osobitnej písomnej zmluvy o spracovaní osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje. Tieto tretie osoby sú touto zmluvou o spracúvaní osobných údajov viazané, pričom v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, tieto tretie osoby Vaše osobné údaje uchovávajú v súkromí, zabezpečené a budú ich spracúvať iba na základe výslovných pokynov Spoločnosti. Tieto tretie osoby zároveň musia poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako Vám poskytuje Spoločnosť.
 3. Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ).

 

V. Práva dotknutých osôb

 1. Ako dotknutá osoba podľa Nariadenia a Zákona mate právo:
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý;
 • požadovať od Spoločnosti prístup k svojím osobným údajom a právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či táto spracúva osobné údaje – na základe práva na prístup k osobným údajom máte právo aby Vám Spoločnosť bezodplatne poskytla jednu kópiu osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Spoločnosť poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;
 • na opravu osobných údajov – máte právo aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje Spoločnosť doplnila;
 • vymazanie osobných údajov – máte právo požadovať aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak (A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; (B) odvoláte súhlas, na základe ktorého Spoločnosť osobné údaje spracúva; alebo (C) ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • obmedzenie spracúvania Osobných údajov – ak (A) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov; (B) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (C) Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel udelený súhlasom, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov s výnimkou spôsobu spracovania uchovávaním osobných údajov, môže Spoločnosť akýmkoľvek iným spôsob spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom;
 • na prenosnosť Osobných údajov – právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Spoločnosť bránila. Máte právo na prenosnosť osobných údajov priamo od Spoločnosti inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov – ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu – ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 

VI. Bezpečnosť osobných údajov

 1. Spoločnosť je v zmysle Nariadenia a Zákona povinná prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s Nariadením a zákonom. Spoločnosť má nastavených niekoľko technických a organizačných opatrení vrátane:
 • zabezpečenia operačného prostredia, keď Spoločnosť zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné len pre oprávnené osoby ako sú zamestnanci Spoločnosti;
 • mechanického zabezpečenia priestorov, kde sa osobné údaje nachádzajú;
 • povolenia prístupu (t.j. zavedenie hesiel na prístup) k úložiskám, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje;
 • zabezpečenia dátových úložísk, kde sa osobné údaje nachádzajú prostredníctvom antivírových programov a pod.
 • pravidelného vykonávania záloh dát s Vašimi osobnými údajmi.
 1. Spoločnosť prehlasuje, že Vaším osobným údajom majú prístup len osoby poverené Spoločnosťou.

 

VII. Uchovávanie osobných údajov

 1. Spoločnosť zároveň bude Vaše osobné údaje uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby pre uvedené účely a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

VIII. Zásady používania súborov cookie

 1. Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Cookies nemôžu prenášať vírusy, takže v tomto ohľade, nie sú žiadnym nebezpečenstvom pre používateľa. Väčšina navštívených webových stránok bude používať súbory cookies, ale súbory cookie môžete ovládať tak, že ich zapnete alebo vypnete vo svojom prehliadači. V prípade detailnejšieho záujmu, navštívte http://www.aboutcookies.org, kde získate podrobnejšie informácie. Je potrebné takisto uviesť, že súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač. Predtým, než sa rozhodnete súbory cookies vypnúť, skúsime priblížiť, čo cookies ovplyvňujú.

 1. Dôležitá rola súborov Cookie

Súbory cookies majú nezastupiteľnú úlohu a sú veľkým prínosom pre používateľa. Uľahčujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, uchovávajú Vaše preferencie a pamätajú si Vaše obľúbené stránky. Súbory cookies v praxi pomáhajú zjednodušiť každodenné používanie webových stránok a preto sú prínosom pre používateľa internetu. Neposlednou, skutočne dôležitou funkciou cookies je, že zaznamenávajú prihlasovacie údaje a ak existujú webové stránky, ktoré pravidelne navštevujete, a ktoré tiež vyžadujú prihlásenie – pri prehliadaní jednotlivých stránok si naše webové stránky budú pamätať  aktuálny login a heslo tak, aby ste boli aj po návrate na webovú stránku naďalej prihlásený. Ak by si cookies nepamätali spomenuté údaje, mohlo by to následne spôsobovať ťažkosti pri návrate na stránky vyžadujúce prihlásenie.

Súbory cookies sú pomocou pre majiteľov webových stránok a môžu byť použité pri marketingu alebo reklame. Môžu byť nastavené na webových stránkach, ktoré ste navštívili, ale môžu byť tiež nastavené webovými stánkami tretej strany, ktoré sú súčasťou našich webových stránok.

V nasledujúcom texte nájdete stručný popis funkcie cookies v spoločnosti TEAM ZOLD a ich použitie. Predpokladáme, že ste s používaním cookies spokojní. V opačnom prípade, máte možnosť zablokovať používanie cookies a to jednoduchým spôsobom – nekliknutím na záložku „Povoliť“. Táto je umiestnená v dolnej časti obrazovky, kde sa objavuje banner – automaticky sa zobrazujúce hlásenie.

 1. Používanie cookie na týchto Webových stránkach

3.1 Cookie domovskej stránky

Súbory cookies domovskej strany sú nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete a môžu ich ukladať len tieto stránky. Pri odosielaní údajov prostredníctvom kontaktného formulára, napríklad formulárov, ktoré sú uvedené na stránkach kontaktov alebo vo formulároch s údajmi odosielateľa, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali tieto údaje o používateľovi pre budúcu opätovnú interakciu.

3.2 Cookies tretích strán

3.2.1 Google Analytics

Služba Google Analytics nám umožňuje zistiť, ako používatelia využívajú našu webovú stránku. Pomocou týchto údajov môžeme naše webové stránky neustále vylepšovať. Nemôžeme však identifikovať jednotlivcov: všetky údaje sú anonymné a integrované.

V prípade ak máte záujem o podrobnejší výklad, navštívte, prosím, uvedenú webovú stránku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Kliknite na tento odkaz pre podrobnejšie informácie z oblasti ochrany súkromia spoločnosťou Google: https://policies.google.com/privacy

Názov súboru cookie     Doba uchovávania         Účel

_ga                                        2 roky                                  Použitý kvôli rozlišovaniu užívateľov

_gid                                       24 hodín                             Použitý kvôli rozlišovaniu užívateľov

_gat                                      1 minúta                             Blokovanie viacnásobného otvárania

3.2.2 Facebook Analytics / Facebook Pixel

Služba Facebook Analytics / Facebook Pixel nám umožňuje opätovné cieliť reklamy používateľom, ktorí využívajú našu webovú stránku a sociálne siete. Reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webu, ktoré ste navštívili.

V prípade ak máte záujem o podrobnejší výklad, navštívte, prosím, uvedenú webovú stránku: https://www.facebook.com/policy.php.

Názov súboru cookie     Doba uchovávania         Účel

_fbp                                      90 dni                                   Použitý na opätovné cielenie reklamy

3.3 Webový servis externých dodávateľov

V prípade, že budeme musieť využívať externé webové služby, väčšinou na zobrazovanie externého obsahu v rámci našej webovej stránky, bude sa jednať o stránky typu YouTube alebo Vimeo, prípadne aj iné externé zdroje. Rovnako ako v prípade tlačidiel so sociálnymi funkciami, nemôžeme zabrániť tomu, aby webové stránky tretích strán alebo externé domény zhromažďovali tiež informácie o používaní tohto vloženého obsahu. Ak nie ste prihlásení k týmto externým službám, tretie strany nebudú vedieť, kto ste, ale aj počas tejto interakcie na webovej stránke budú môcť získavať anonymné informácie.

 1. Kontrola súborov cookies

Spoločnosť TEAM ZOLD nebude používať súbory cookies na zhromažďovanie alebo ukladanie informácií, na základe ktorých by sme Vás dokázali osobne identifikovať. Avšak, ako sme už uviedli, môžeme použiť informácie z Vašich webových preferencií a analyzovať, ako používate tú-ktorú webovú stránku. Tieto súbory cookies slúžia na vylepšenie obsahu alebo marketingovú automatizáciu vašich skúseností na tejto webovej stránke, ktoré Vám takisto umožnia nastaviť preferencie a plne využívať niektoré z funkcií webovej stránky.

Váš prehliadač Vám umožňuje spravovať súbory cookies niektorými z nasledujúcich spôsobov (viac informácii nájdete v sekcii “Pomoc“ vo Vašom webovom prehliadači), ktoré ich využitím dávajú kontrolu nad používaním súborov cookies v počítači. Môžete napríklad:

 • Akceptovať alebo odmietnuť všetky súbory cookies.
 • Prijať alebo odmietnuť súbory cookies z konkrétneho webu.
 • Nastaviť prehliadač tak, aby Vás vyzval pri každom možnom použití súboru cookie.
 • Zobrazte cookies, ktoré sú uložené v počítači a odstráňte ich, alebo individuálne alebo ako skupinu.

Je dôležité mať na pamäti, že ak zablokujete cookies, mnohé webové stránky nebudú fungovať správne a budú automaticky blokovať niektoré funkcie webových stránok. Pri používaní našich webových stránok vôbec neodporúčame vypnúť možnosť používania cookies.

Cookies na prehliadači Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Cookie na prehliadači Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Cookies na prehliadači Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Cookies na prehliadači Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

IX. Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa týchto zásad, kontaktujte spoločnosť TEAM ZOLD prostredníctvom údajov v bode I.

Posledná aktualizácia: 1. augusta 2020. Táto verzia zásad ochrany osobných údajov úplne nahrádza predchádzajúce verzie.

© 2021 TEAM ZOLD, s.r.o.